ОБЩИ УСЛОВИ за ползване

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият договор за ползване на http://www.conference.more-darzalas.com/ се сключва между Вас, в качеството ви на Потребител или Потребител с разширен достъп, от една страна и фондация „МОРЕ-ДАРЗАЛАС“, с ЕИК 176885722, представлявана от Димитър Николаев Калев, Управител, в качеството на Доставчик.

2. Данни за доставчика (Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите):
1) Наименование на Доставчика: „МОРЕ-ДАРЗАЛАС“
2) Седалище и адрес на управление: град Варна, ул. „Иван Драсов” No 26, ап. 8
3) Данни за кореспонденция: електронна поща: dimitar@kalevi.eu, мобилен телефон: +359 888 321 392
4) Вписване в публични регистри: Фондацията е вписана в Регистъра на ЮЛНЦ под партиден № 24, том 74, стр. 95, по ф.д. 65/2015 год. по описа на Варненски окръжен съд. В съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, фондацията е пререгистрирана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.
5) Надзорни органи:
· Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

· Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр.Варна, бул. ”Владислав Варненчик”, № 112, ет. 4,
тел. 052/603778
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

3. С използване на интернет сайта на http://www.conference.more-darzalas.com/, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

4. Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте интернет сайта и услугите, предоставяни на него. Ако продължите да използвайте тази интернет сайт, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия.

5. Общите условия за ползване на http://www.conference.more-darzalas.com/ уреждат отношенията между Доставчика на електронните услуги, Потребителите и Потребителите с разширен достъп в системата, респективно – правата, задълженията и отговорностите на всеки от тях.

6. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия се отнасят в две категории:

· Регистрирани – тези, създали свой личен Акаунт в електронната система на фондация „МОРЕ-ДАРЗАЛАС“, посредством достъпната в реално време (on-line) електронна форма за регистрация; и
· Нерегистрирани потребители – тези, които посещават Интернет страницата на фондация „МОРЕ-ДАРЗАЛАС“ без да извършват регистрация и без да са открили свой личен Акаунт.

7. Услугите, предоставяни в http://www.conference.more-darzalas.com/ са „услуги на информационното общество“ по смисъла на чл. 1 (3) от Закона за електронната търговия.

8. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на интернет сайта на Доставчика в Интернет.

9. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя/потребителя съгласно избраните от него, когато Услугата се предоставя възмездно. Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на интернет сайта на Доставчика в Интернет.

10. Потребителят и Потребителят с разширен достъп заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в интернет сайта, когато Услугата се предоставя възмездно. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

11. Потребителят и Потребителят с разширен достъп (в случай на регистрация) поемат отговорност за съхраняване тайната на своята парола и недопускане на трети лица да ползват регистрацията му. Всички действия, извършени чрез паролата на Потребителя или Потребителя с разширен достъп, ще бъдат считани за извършени лично от същия, освен ако по надлежния ред не бъде установено друго.

12. Всички материали, публикувани в http://www.conference.more-darzalas.com/ са обект на авторско право на Доставчика или на съответните автори и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде в нарушение на авторските права и/или права върху търговски марки и/или други законови разпоредби. В тази връзка не следва да се извършват следните действия: да се променят по какъвто и да е начин, да се копират, публично разпространяват или раздават материалите от този интернет сайт за каквато и да било търговска цел.

13. Наличните препратки от http://www.conference.more-darzalas.com/ към интернет сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство. Ако се използват тези препратки, ще се излезе от този интернет сайт. Доставчикът не контролира тези интернет сайтове и техните собственици, и не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание.

14. В случай, че законните Ви права бъдат нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисия за защита на потребителя, като подадете жалба или сигнал на следния електронен адрес: www.kzp.bg.

15. Доставчикът си запазва правото да извършва промени в общите условия, за което ще бъдете уведомени с публикацията им на съответното място в http://www.more-conference.com/. При несъгласие можете свободно и по всяко време да прекратите своята регистрация или да престанете да използвате http://www.more-conference.com/.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

16. Доставчикът предоставя на Потребителя или Потребителя с разширен достъп достъп до своя интернет сайт, в това число – до информацията и услугите, предлагани в него, при стриктно спазване от страна на Потребителя или Потребителя с разширен достъп на изискванията, посочени в настоящите Общи условия, относимата нормативна уредба и допълнително посочените в съответните Интернет страници изисквания за предоставяне и ползване на конкретни услуги.

ДЕФИНИЦИИ И ОТГРАНИЧЕНИЯ

17. „Акаунт“ представлява профилът в интернет сайта на http://www.conference.more-darzalas.com/, съдържащ сбор от данни, включващи Потребителско име и Парола за вход, който позволява да се достигне до определени части на интернет сайта и/или чрез които са достъпни част от услугите и информацията, предоставяни от фондация „МОРЕ-ДАРЗАЛАС“.

18. „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SРАМ, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), атака за отказ на услуга (denial of service attack – DoS), извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен и индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се класифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

19. „Интернет сайт“ е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес http://www.conference.more-darzalas.com/

20. „Интернет страница“ по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от интернет сайта.

21. „Общи условия“ означава настоящите общи условия, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет сайта;

22. „Парола“ е персонален цифрен/буквен/знаков код, който заедно с Потребителското име индивидуализира лицето и дава право на достъп до неговия Акаунт в интернет сайта.

23. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМАТА

24. Като Потребител или Потребител с разширен достъп на http://www.conference.more-darzalas.com/ може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице, което желае да ползва услугите на http://www.more-conference.com/, приема настоящите Общи условия и в знак на това е извършило регистрация в системата като Потребител.

25. Извършената регистрация по предходните текстове представялява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което Потребителят или Потребителят с разширен достъп декларира, че желае да ползва или предоставя услуги в http://www.conference.more-darzalas.com/, запознат е с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

26. Настоящите Общи условия представляват договор, който се счита сключен и има задължителна обвързваща сила между всеки регистриран посетител на http://www.conference.more-darzalas.com/ и доставчика. С отварянето, разглеждането и/ или използването на този интернет сайт всеки нерегистриран посетител се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия както и разпоредбите на ЗАПСП, дотолкова доколкото това е възможно преди неговата регистрация.

27. Екипът на http://www.conference.more-darzalas.com/ си запазва правото да проверява наличието на изискуемите условия и подадената от желаещите да се регистрират информация, да събира допълнителни сведения и да отказва регистрирането им, както и да отменя извършени регистрации по всяко време, ако счете, че е подадена невярна, непълна и неточна информация, или е нарушена етиката.

28. Потребителят или Потребителят с разширен достъп имат право само на една регистрация в http://www.conference.more-darzalas.com/, в която се задължават да посочат коректни данни, а в случай на промяна – незабавно да отразят същата в своята регистрация.

29. Екипът на http://www.conference.more-darzalas.com/ ще вземе всички зависещи от него мерки за недопускането на регистрации като Потребители и Потребители с разширен достъп на лица, които отразяват невярна информация.

30. Екипът на http://www.conference.more-darzalas.com/ има право по своя преценка и без предупреждение да прекратява регистрации на Потребители и Потребители с разширен достъп във всеки друг случай, когато намери това за необходимо.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И НА ПОТРЕБИТЕЛЯ С РАЗШИРЕН ДОСТЪП

31. Потребителят и Потребителят с разширен достъп е длъжен да спазва настоящите Общи условия и действащото законодателство на Република България, както и задължението да се запознава с измененията и допълненията на настоящите Общи условия.

32. Потребителят Потребителят с разширен достъп се задължава да не копира, разпространява, взаимства по какъвто и да е начин, възпроизвежда или публикува учебни авторски произведения и всякакви други материали от интернет сайта http://www.conference.more-darzalas.com/, с които се нарушават права върху интелектуалната собственост, включително авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипове и всякакви други материали или авторски изображения, като декларира, че е наясно с последващата си отговорност. Част от тези действия са допустими единствено при изричното съгласие на Доставчика или на неговите партньори (чрез Доставчика) и при съблюдаване на изискванията на ЗАПСП.

33. Потребителят Потребителят с разширен достъп се задължава, при установяване на нарушения на интелектуалната собственост, извършвани от други потребители, да уведомява своевременно Доставчика, както и да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Доставчика и на трети лица чрез действията си.

34. При регистрация в интернет сайта Потребителят Потребителят с разширен достъп е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя при регистрацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

35. Потребителят и Потребителят с разширен достъп, носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, извършени от него или от трето лице чрез използване на потребителските му име и паролата.

36. Потребителят и Потребителят с разширен достъп е длъжен незабавно да уведоми Доставчика в случай на неправомерен достъп чрез използване на неговите потребителско име и парола.

37. Потребителят и Потребителят с разширен достъп е длъжен да не извършва злоумишлени действия от всякакъв вид, които нарушават интернет етиката или нанасят вреди на лица, свързани към интернет или друг вид мрежи, изпращане на нежелана поща, получаване на достъп до интернет сайта с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж,повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицираткато престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

38. Потребителят и Потребителят с разширен достъп е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи, настъпили вследствие на предявени съдебно или извънсъдебно претенции на трети лица във връзка с извършени от него нарушения на действащото законодателство на Република България, на настоящите Общи условия, както и във връзка с интернет страници, връзки, мaтериали или данни, които потребителят е използвал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

39. Потребителят и Потребителят с разширен достъп има право да ползва услугите на интернет сайта в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и на действащото законодателство на Република България.

40. Потребителят и Потребителят с разширен достъп има правото на електронен достъп до предлаганите информационни услуги при условия и ред, посочени в настоящите Общи условия, включително и правото на достъп до специализираните медицински материали, публикувани на сайта.

41. Потребителят и Потребителят с разширен достъп има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.

42. Когато Потребителят и Потребителят с разширен достъп иска да се откаже от договора той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по чл. 42 от настоящите Общи условия. За да упражни правото си на отказ, Потребителят и Потребителят с разширен достъп може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от потребителя.

43. Когато Потребителят и Потребителят с разширен достъп е упражнил правото си на отказ от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

44. В рамките на ползването на системата на сайта, всеки Потребител и Потребител с разширен достъп е длъжен да не извършва следното:
1) да се представя за друго лице;
2) да посочва, публикува, да разпространява по имейл или по друг начин информация, за която не е опълномощен;
3) да посочва, публикува, да предава по имейл или по друг начин информация, която накърнява правата на трети лица;
4) да използва системата за комерсиални цели;
5) да посочва, публикува, да разпространява по имейл или по друг начин материали или друг вид информация, които съдържат софтуерни вируси или друга информация, или програми, които умишлено или не да прекъснат, разрушат или ограничат функцията на компютърния софтуер и хардуер или телекомуникационните приспособления;
6) да пречи на техническото функциониране на системата или да прекъсне нормалния ход на комуникацията;
7) да въздейства на свързаността със сървъра или интернет мрежите на системата или да я прекъсне, или да не спазва разпоредби, методи или други правила на мрежите, които са свързани със системата;
8) да нарушава настоящите Общи условия и действащото законодателство на Република България.

45. Екипът на http://www.more-conference.com/ има право да прекратява регистрациите на Потребители и Потребители с разширен достъп, които не отговарят на някое от изискванията по предходните текстове, като отбележи факта на прекратяването в профилите на съответните Потребители или ги заличи от системата.

46. Потребителят с разширен достъп е длъжен да изплати дължимата такса за участие, указана в съответната информационна уеб-страница в посочения срок.

47. В случай, че Потребителят с разширен достъп не изплати таксата в посочения срок, това се третира като отказ от участие в съответната форма на обучение/лекционни курсове.

48. Потребителят с разширен достъп получава достъп да избрания от него продукт след потвърждение за получаване на съответната сума от страна на Доставчика.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

49. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите на http://www.conference.more-darzalas.com/ не обхваща осигуряването на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между ползвателите и интернет сайта, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на интернет сайта.

50. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, свързани с ползване на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ползвател (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.)

51. Доставчикът не контролира, проверява или проследява информацията, Интернет-страниците, данните, текста, звука, образа, софтуера, музиката, фотографиите, графиките, видео-материалите, съобщенията и другите материали, които Потребителите или Потребителите с разширен достъп търсят, зареждат, разполагат на сървъра на http://www.more-conference.com/ използват, изпращат, предават, разпространяват или правят достояние на трети лица по какъвто и да било начин.

52. Доставчикът си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в системата, които са свързани с използването или предоставянето на услуги в http://www.more-conference.com/, както и да използва тази информация по начин, който не противоречи на закона.

53. Доставчикът гарантира, че всяка информация от личен или служебен характер, получена при регистрацията и работата с ползвателите (имена, координати за връзка и други) ще бъде използвана единствено и само по предназначение и с нетърговска цел при спазване на изискванията за защита на личните данни и относимото законодателство.

54. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя формата и съдържанието на http://www.conference.more-darzalas.com/, в това число дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително да известява Потребителите и Потребителите с разширен достъп за това.

55. Доставчикът може по всяко време да спре функционирането на този интернет сайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина, без с това да накърнява правата на Потребителите и на Потребителите с разширен достъп по настоящите Общи условия.

56. Доставчикът има право, но не и задължение без предупреждение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до данни, материали, интернет страници, връзки и ресурси на интернет сайта, информациии материали, ако те са в нарушение на настоящите Общи условия, добрите нрави, Интернет етиката или действащото законодателство на Република България.

57. Доставчикът си запазва правото да откаже достъп до една или повече от своите услуги на Потребител и на Потребител с разширен достъп в следните случаи:
1. когато той изпадне в забава по отношение на своите задължения към Доставчика;
2. когато с действията си нарушава Общите условия и други задължения, произтичащи от нормативен акт;
3. когато с действията си волно или неволно възпрепятства друг Потребител или Потребител с разширен достъп да ползва услугите на http://www.conference.more-darzalas.com/

58. В случай на констатирани нарушения Доставчикът си запазва правото да прекрати регистрацията на Потребител или Потребител с разширен достъп без предварително предупреждение. Събраната за тях информация ще бъде предадена на компетентните органи за търсене на по-нататъшна отговорност.

59. Доставчикът прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с рисковете с различна вероятност и тежест ниво на сигурност, по отношение личните данни на Потребители и Потребители с разширен достъп, отразявани при функционирането на системата.

60. Доставчикът има право да събира и съхранява информация за Потребителите и Потребители с разширен достъп при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.

61. Доставчикът следва да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация.

62. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани, възпроизвеждани или станали достъпни чрез интернет сайта.

63. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване достъпа до интернет сайта и/ или на услугите и/или за предоставянето им с влошено качество.

64. Доставчикът не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях, и услугите, предоставяни чрез интернет сайта.

65. Всеки Потребител или Потребител с разширен достъп на http://www.conference.more-darzalas.com/ се задължава да не зарежда, разполага на сървър на Доставчика, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин, и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали и други, които:
1. съдържат заплаха за здравето на трети лица;
2. с порнографско съдържание или друго, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;
3. нарушават права или свободи на трети лица, включително като подтикват към незаконни действия или насаждат расизъм, фашистки идеологии и други;
5. предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер, софтуер или телекомуникационни съоръжения, както и такива, имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чужди ресурси или софтуер;
6. Други, свързани с нормативни забрани или изисквания.

66. Всеки Потребител или Потребител с разширен достъп в http://www.more-conference.com/ се задължава:
1. да не накърнява правата, законните интереси и доброто име на другиго;
2. да не призовава към извършване на престъпления или други правонарушения;
3. да не извършва други злоумишлени действия по смисъла на закона;
4. да уведоми незабавно Доставчика за всеки случай на констатирано нарушение на настоящите Общи условия.

ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА

67. Доставчикът предлага услугите в http://www.conference.more-darzalas.com/ „във вида, в който са“ и не носи отговорност по отношение на тяхното качество.

68. Доставчикът не носи отговорност за щети, възникнали поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това – технически проблеми, техническа профилактика и др.

69. Доставчикът не поема отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този интернет сайт.

70. Доставчикът не носи отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Уебайт.

71. Доставчикът не носи отговорност за направените разходи в случай, че вследствие на използването на този интернет сайт възникнат вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудването на ползвателя. Доставчикът не носи отговорност за възникнали щети поради непредоставени услугите в случай на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, технически повреди и други, които биха могли да доведат до невъзможност да се използва част или цялата система; при нерегламентиран достъп или проникване от страна на трети лица в системата и други подобни.

72. „Случайно събитие” по смисъла на предходния текст е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

73. Доставчикът се задължава да осигури ползването на предплатените от Обучаваните продукти и в случай на срив се задължава да гарантира точността на отчитането и да възстанови заплатените такси.

74. Доставчикът си запазва правото да поставя рекламни материали в http://www.conference.more-darzalas.com/ по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали.

75. Забранява се използването на http://www.conference.more-darzalas.com/ за пренасочване към външни Интернет страници, за разпращане на непоискани търговски съобщения, за незаконно събиране на информация и други, които стоят извън целите на http://www.conference.more-darzalas.com/

76. Забранява се създаването и/или зареждането в системата на незаконно съдържание, в това число порнографски материали, лични данни на трети лица без тяхното изрично съгласие, чужди обекти на авторското право без разрешение за публикуване и други.

77. Доставчикът си запазва правото да събира и използва информация относно Потребителя и Потребителя с разширен достъп, когато същите използват услугите предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която те могат да бъдат идентифицирани, може да включва име, рождена дата, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, e-mail адрес, професия, телефонен номер, както и всяка друга информация, която те предоставят доброволно при ползване на услугите на Доставчика.

78. Забранява се и Потребителят или Потребителят с разширен достъп носят отговорност, в случай на използване на цялата информация в http://www.conference.more-darzalas.com/ или на част от нея по начин, който противоречи на авторските права.

79. Доставчикът ще предостави на компетентните органи цялата налична информация за Потребител или Потребител с разширен достъп, за когото е възникнало основателно предположение за извършени от него нарушения, за да бъде установена истината и да му бъде потърсена отговорност.

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ

80. Достъпните начини на плащане на всяка от платените услуги на http://www.more-conference.com/ ще бъдат изрично посочени на съответното място в сайта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

81. Личните данни, предоставени на Доставчика, са конфиденциална информация и могат да бъдат използвани само в съответствие с нормативната уредба.

82. Целта на обработване на личните данни е: участие във виртуални Национални конференции и електронен достъп до предлаганите информационни и обучителни услуги. Предоставените лични данни ще се обработват и съхраняват единствено в тази връзка. Информацията няма да се ползва за цели, несъвместими с първоначалните.

83. Достъп до личните данни ще има администраторът фондация „МОРЕ-ДАРЗАЛАС“.

84. Личните данни ще бъдат съхранявани за минималния срок, абсолютно необходим за постигане на целите на обработването. След изтичане на срока за съхранение личните данни ще бъдат унищожени по надлежния ред.

85. Непредоставянето на лични данни може да доведе до невъзможност за участие във виртуални Национални конференции и електронен достъп до предлаганите информационни услуги
.
86. Субектът на данните има право има правото да оттегли даденото съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено от него съгласие преди неговото оттегляне.

87. Вие, в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от Вас съгласие за обработване на лични данни имате следните права:
1) на достъп до личните си данни;
2) да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни или непълни;
3) да поискате изтриване (право „да бъдеш забравен“) на свързаните с Вас лични данни, когато:
– личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– оттеглите своето съгласие и няма друго правно основание за обработването;
– възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
– личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
– личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
4) да изискате ограничаване на обработването, когато:
– личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът следва да провери точността на личните данни;
– обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;
– администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
– сте възразил/а срещу обработването – в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.
5) правото на преносимост на личните Ви данни – правото да получите личните данни, които сте предоставил/а, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването се извършва по автоматизиран начин.

88. Вие, в качеството си на субект на данни, чрез настоящите Общи условия сте запознат/а с правото си да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране („профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице), което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако решението е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и администратор или се основава на изричното Ваше съгласие.

89. Вие, в качеството си на субект на данни, чрез настоящите Общи условия сте запознат/а с правото си на жалба до Комисия за защита на личните данни.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

90. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

91. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

92. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съответния законов ред.

93. Настоящите Общи условия влизат в сила от публикуването им на интернет сайта и/или от публикуването на последната им актуализация.