Нашата програма

Хибридна конференция: 20 – 22 октомври 2022

Конгресен център, хотел Интернационал: Златни пясъци, Варна

17:00 – 17:40

Официално откриване

Връчване на Годишна награда СОНМ-МОРЕ – за принос в българската клинична онкология

17:45 – 18:45

Сателитен симпозиум Roche

18:50 – 19:30

Симпозиум Разни

18:50 – 19:30

Фирмена презентация Eli Lilly

19:10 – 19:30

Фирмена презентация Astellas

20:00

Коктейл Добре дошли

08:00 – 10:15

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Предтерапевтични и диагностични проблеми при стомашен карцином

08:00 – 08:10

Дигиталната ера на МОРЕ-ръководствата – тук и сега

доц. д-р Д. Калев

08:15 – 08:35

Модели за ендоскопски скрининг на стомашен карцином – рентабилност и национални перспективи

доц. д-р Н. Чилигирова, д-р П. Карагьозов

08:40 – 09:00

Генетично консултиране за стомашен карцином

акад. проф. д-р Д. Тончева

09:05 – 09:25

Настоящи и бъдещи роли на ctDNA при стомашния карцином

доц. М. Георгиева

09:30 – 09:50

Перитонеална цитология при стомашен карцином – прогностична и предиктивна стойности

доц. д-р С. Бачурска

09:55 – 10:10

68Ga-FAPI PET/CT при стомашен карцином – кога, какво, как, защо
проф. д-р Е. Пиперкова, проф. д-р И. Костадинова, д-р Л. Чавдарова

10:15 – 10:30

Кафе пауза

10:30 – 12:35

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Хирургични стратегии при стомашен карцином

10:30 – 10:50

Хирургични стратегии при резектабилен стомашен карцином – кога, какво, как, защо
проф. д-р Н. Владов, доц. д-р В. Михайлов, д-р Ц. Тричков, д-р Д. Вълчева

11:20 – 11:40

Минимално-инвазивна и робот-асистирана хирургия при резектабилен стомашен карцином – кога, какво, как, защо

доц. д-р Н. Белев

11:45 – 12:05

Картиране на сентинелни лимфни възли при стомашен карцином – кога, какво, как, защо

проф. д-р С. Сергиева, доц. д-р Е. Такоров

12:10 – 12:30

Циторедуктивна хирургия, комбинирана с хипертермична интраперитонеална химиотерапия (HIPEC), при стомашен карцином – кога, какво, как, защо

проф. д-р А. Юлиянов

12:35 – 13:30

Обяд

13:30 – 14:40

Сателитен симпозиум MSD

14:45 – 15:45

Сателитен симпозиум BMS

15:50 – 16:10

Промоционална презентация Roche

16:10 – 16:30

Кафе пауза

16:30 – 18:35

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Системни, лъчетерапевтични и палиативни стратегии при стомашен карцином

16:30 – 16-50

Периоперативна системна терапия при стомашен карцином – кога, какво, как, защо
доц. д-р А. Консулова, д-р М. Колева

16:55 – 17:15

Пред- и следоперативно лъчелечение при стомашен карцином – кога, какво, как, защо
проф. д-р Т. Хаджиева, д-р К. Йорданов, д-р Х. Ивановска

17:20 – 17:40

Антиангиогенни и имуноонкологични агенти при метастатичен стомашен карцином – кога, какво, как, защо

д-р Р. Мангалджиев

 

17:45 – 18:05

Серумни туморни маркери при стомашен карцином – кога, какво, как, защо

д-р В. Колева

18:10 – 18:30

Контрол на анемия при стомашен карцином – кога, какво, как, защо
проф. д-р М. Генова, проф. Г. Балаценко

18:40 – 19:40

Сателитен симпозиум Jansen

20:00

Вечеря

08:00 – 10:00

СОНМ ПЪРВА ЕКСПЕРТНО-ДИСКУСИОННА СЕСИЯ

Социална организация на онкологични грижи
Модератор: д-р Ж. Коева-Балабанова (СОНМ) 

08:00 – 08:40

Най-добри поддържащи грижи в онкологията 

доц. д-р Н. Йорданов и експертно-дискусионен панел

08:45 – 09:25

Всеобхватни онкологични центрове 

доц. д-р А. Консуловаи експертно-дискусионен панел

09:30 – 10:00

Здравно-технологична грамотност и дигитални умения в онкологията.

Основен тон: Sara Cerdas; национален ракурс: М. Стойчева, И. Петров

10:00 – 10:30

Кафе пауза

10:30 – 12:30

Сателитен симпозиум Novartis

12:30 – 13:30

Обяд

13:30 – 14:30

Сателитен симпозиум Pierre Fabre

14:35 – 15:35

Сателитен симпозиум Pfizer

15:40 – 17:20

СОНМ ВТОРА ЕКСПЕРТНО-ДИСКУСИОННА СЕСИЯ

Технологични иновации за онкологични грижи
Модератор: М. Стойчева (СОНМ)

15:40 – 16:00

Екосистема за здраве и доброуване. Представяне на книга за екоситемата

Mike Mangold

16:00 – 16:20

Ключови иновации в здравеопазването – подход на Силициевата долина

Stephanie Marrus, UCSF

16:20 – 17:00

Процеси за иновации с университети и технологични ресурси в здравеопазването – направление на продължаващо медицинско обучение

Милена Стойчева, ректори на университети

17:00 – 17:20

Телеонкология – защо изглежда толкова привлекателна

Ивайло Петров и експертно-дискусионен панел

17:20 – 17:50

Кафе пауза

17:50 – 18:30

СОНМ ПАРАД НА СТАРТЪП КОМПАНИИ

18:30 – 18:45

Официално закриване

20:00

Гала вечеря