Нашата програма

Хибридна конференция: 20 – 22 октомври 2022

Конгресен център, хотел Интернационал: Златни пясъци, Варна

17:00 – 17:40

Официално откриване

Връчване на Годишна награда СОНМ-МОРЕ – за принос в българската клинична онкология

17:45 – 18:45

САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ BRISTOL-MYERS SQUIBB

Имуноонкологично лечение при тумори на горния гастроинтестинален тракт

Модератор: доц. д-р А. Консулова

17:45 – 18:05

Адювантно лечение с nivolumab при пациенти с резециран карцином на хранопровода или гастроезофагеалния преход
д-р Б. Робев

18:05 – 18:25

Двойна имунотерапия с nivolumab плюс ipilimumab при лечение на аваснсирал карцином на стомаха, гастроезофагеалния преход и езофагеален аденокарцином
д-р Р. Мангалджиев

18:25 – 18:45

Имуноонкологично лечение при авансирал плоскоклетъчен карцином на хранопровода
д-р М. Колева


18:50 – 19:30

СИМПОЗИУМ РАЗНИ

18:50 – 19:10

Фирмена презентация Eli Lilly

19:10 – 19:30

Фирмена презентация Astellas: Xtandi – възможност за лечение при напреднал рак на простата

д-р Р. Мангалджиев

20:00

Коктейл Добре дошли

08:00 – 10:15

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Предтерапевтични и диагностични проблеми при стомашен карцином

08:00 – 08:10

Дигиталната ера на МОРЕ-ръководствата – тук и сега

доц. д-р Д. Калев

08:15 – 08:35

Модели за ендоскопски скрининг на стомашен карцином – рентабилност и национални перспективи

доц. д-р Н. Чилигирова, д-р П. Карагьозов

08:40 – 09:00

Генетично консултиране за стомашен карцином

акад. проф. д-р Д. Тончева

09:05 – 09:25

Настоящи и бъдещи роли на ctDNA при стомашния карцином

доц. М. Георгиева

09:30 – 09:50

Перитонеална цитология при стомашен карцином – прогностична и предиктивна стойности

доц. д-р С. Бачурска

09:55 – 10:10

РЕТ/СТ (68Ga-FAPI срещу 18F-FDG) при стомашен карцином – стадиране, рестадиране и прогноза
проф. д-р Е. Пиперкова, проф. д-р И. Костадинова, д-р Л. Чавдарова

10:15 – 10:30

Кафе пауза

10:30 – 13:00

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Хирургични стратегии при стомашен карцином

10:30 – 10:50

Хирургични стратегии при резектабилен стомашен карцином – кога, какво, как, защо
проф. д-р Н. Владов, доц. д-р В. Михайлов, д-р Ц. Тричков, д-р Д. Вълчева

10:55 – 11:15

Място на проксималната гастректомия при лечение на стомашeн карцином

доц. д-р Е. Такоров, д-р Д. Вълчева

11:20 – 11:40

Лимфни дисекции при резектабилен стомашен карцином – кога, какво, как, защо

проф. д-р Д. Костов

11:45 – 12:05

Минимално-инвазивна и робот-асистирана хирургия при резектабилен стомашен карцином – кога, какво, как, защо

доц. д-р Н. Белев

12:10 – 12:30

Картиране на сентинелни лимфни възли при стомашен карцином – кога, какво, как, защо

проф. д-р С. Сергиева, доц. д-р Е. Такоров

12:35 – 12:55

Циторедуктивна хирургия, комбинирана с хипертермична интраперитонеална химиотерапия (HIPEC), при стомашен карцином – кога, какво, как, защо

проф. д-р А. Юлиянов

13:00 – 13:45

Обяд

13:45 – 14:55

САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ MSD

Keytruda – още-по широк спектър от терапевтични възможности

Модератор: доц. д-р Д. Калев

13:45 – 14:15

Ползи на pembrolizumab като монотерапия при пациенти с метастатичен недребноклетъчен белодробен карцином – доказани данни в клинични проучвания и в проучвания от реалната практика
д-р K. Койнов

14:15 – 14:45

Pembrolizumab – нова възможност за лечение на пациенти с тройно негативен карцином на гърда
доц. д-р А. Консулова

14:45 – 14:55

Дискусия
Модератор: доц. д-р Д. Калев

15:00 – 16:00

САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ ROCHE

Модератор: д-р Р. Мангалджиев

15:00 – 15:20

Монотерапия с Tecentriq при PD-L1 селектирани пациенти на първа линия при метастатичен недребноклетъчен белодробен карцином.

д-р В. Канарев

15:20 – 15:40

Phesgo – ползи за пациента и здравната система отвтд ефикасността

доц. д-р А. Консуловаарев

15:40 – 16:00

Tecentriq + Avastina (bevacizumab) – стандарт в лечението на пациенти с авансирал или нерезектабилен хепатоцелуларен карцином

д-р В. Йорданов

16:00 – 16:20

Кафе пауза

16:20 – 16:40

Клинични ползи на данните от реалната практика
доц. д-р Н. Чилингирова

16:45 – 18:50

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Системни, лъчетерапевтични и палиативни стратегии при стомашен карцином

16:45 – 17:05

Периоперативна системна терапия при стомашен карцином – кога, какво, как, защо
доц. д-р А. Консулова, д-р М. Колева

17:10 – 17:30

Пред- и следоперативно лъчелечение при стомашен карцином – кога, какво, как, защо
проф. д-р Т. Хаджиева, д-р К. Йорданов, д-р Х. Ивановска

17:35 – 17:55

Антиангиогенни и имуноонкологични агенти при метастатичен стомашен карцином – кога, какво, как, защо

д-р Р. Мангалджиев

 

18:00 – 18:20

Серумни туморни маркери при стомашен карцином – кога, какво, как, защо

д-р В. Колева

18:25 – 18:45

Контрол на анемия при стомашен карцином – кога, какво, как, защо
проф. д-р М. Генова, проф. Г. Балаценко

18:50 – 19:50

САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ JANSEN

Промяна на парадигмата в лечението на метастатичен хормоночувствителен карцином на простатата (mHSPC)

Модератор: доц. д-р А. Консулова

18:50 – 19:00

Откриване
доц. д-р А. Консулова

19:00 – 19:20

Еrleada при mHSPC – проучване TITAN
доц. д-р Е. Димитрова

19:20 – 19:40

Оптимална терапевтична последователност при mHSPC
д-р Р. Мангалджиев

19:40 – 19:50

Дискусия и закриване
Модератор: доц. д-р А. Консулова

20:00

Вечеря

08:00 – 10:00

СОНМ ПЪРВА ЕКСПЕРТНО-ДИСКУСИОННА СЕСИЯ

Социална организация на онкологични грижи
Модератор: д-р Ж. Коева-Балабанова (СОНМ) 

08:00 – 08:40

Най-добри поддържащи грижи в онкологията 

доц. д-р Н. Йорданов и експертно-дискусионен панел

08:45 – 09:25

Всеобхватни онкологични центрове 

доц. д-р А. Консуловаи експертно-дискусионен панел

09:30 – 10:00

Здравно-технологична грамотност и дигитални умения в онкологията.

Основен тон: Sara Cerdas; национален ракурс: М. Стойчева, И. Петров

10:00 – 10:30

Кафе пауза

10:30 – 12:30

САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ NOVARTIS

Индивидуализиране на подхода при HR+/HER2– метастатичен карцином на гърда с ribociclib (Kisqali) и alpelisib (Piqray)

Модератор: доц. д-р Д. Калев

10:30 – 10:35

Откриване
доц. д-р Д. Калев

10:35 – 10:50

Повече живот с Kisqali: резултати от проучване MONALEESA-2
д-р К. Койнов

11:50 – 11:05

Повече живот с Kisqali: резултати от проучване MONALEESA-3
д-р Р. Мангалджиев

10:05 – 11:20

Повече живот с Kisqali: резултати от проучване MONALEESA-7
доц. д-р Н. Чилингирова

11:20 – 11:40

Прогностично значение на PIK3CA-мутацията при HR+/HER2– метастатичен карцином на гърда
доц. д-р А. Консулова

11:40 – 12:00

Alpelisib (Piqray) и медицина на доказателствата: актуални данни от клиничните проучвания
доц. д-р Д. Калев

12:00 – 12:30

Дискусия
Модератор: доц. д-р Д. Калев

12:30 – 13:30

Обяд

13:30 – 14:30

Сателитен симпозиум Pierre Fabre

14:35 – 15:35

Сателитен симпозиум Pfizer

15:40 – 17:20

СОНМ ВТОРА ЕКСПЕРТНО-ДИСКУСИОННА СЕСИЯ

Технологични иновации за онкологични грижи
Модератор: М. Стойчева (СОНМ)

15:40 – 16:00

Екосистема за здраве и доброуване. Представяне на книга за екоситемата

Mike Mangold

16:00 – 16:20

Ключови иновации в здравеопазването – подход на Силициевата долина

Stephanie Marrus, UCSF

16:20 – 17:00

Процеси за иновации с университети и технологични ресурси в здравеопазването – направление на продължаващо медицинско обучение

Милена Стойчева, ректори на университети

17:00 – 17:20

Телеонкология – защо изглежда толкова привлекателна

Ивайло Петров и експертно-дискусионен панел

17:20 – 17:50

Кафе пауза

17:50 – 19:00

СОНМ ДИГИТАЛНИ РЕКОНСТРУКЦИИ В БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНА

17:50 – 18:00

BreastHelp – нов подход за профилактика, скрининг и проследяване при рак на гърда чрез телемедицина

д-р В. Митова, проф. д-р И. Гаврилов

19:00 – 19:15

Официално закриване

20:00

Гала вечеря