Нашата програма

Хибридна конференция: 20 – 22 октомври 2022

Конгресен център, хотел Интернационал: Златни пясъци, Варна

17:00 – 18:00

Официално откриване

Връчване на Годишна награда СОНМ-МОРЕ – за принос в българската клинична онкология

18:00 – 19:30

Симпозиум Разни

20:00

Коктейл Добре дошли

08:00 – 10:05

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Предтерапевтични и диагностични проблеми при стомашен карцином

08:00 – 08:20

Модели за ендоскопски скрининг на стомашен карцином – рентабилност и национални перспективи

доц. д-р Н. Чилигирова, д-р П. Карагьозов

08:25 – 08:45

Генетично консултиране за стомашен карцином

акад. проф. д-р Д. Тончева

08:50 – 09:10

Настоящи и бъдещи роли на ctDNA върху хоризонта на стомашния карцином

доц. М. Георгиева 

09:15 – 09:35

Перитонеална цитология при стомашен карцином – прогностична и предиктивна стойности

доц. д-р С. Бачурска 

09:40 – 10:00

68Ga-FAPI PET/CT при стомашен карцином – кога, какво, как, защо

проф. д-р Е. Пиперкова, проф. д-р И. Костадинова, д-р Л. Чавдарова

10:05 – 10:30

Кафе пауза

10:30 – 12:35

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Хирургични стратегии при стомашен карцином

10:30 – 10:50

Хирургични стратегии при резектабилен стомашен карцином – кога, какво, как, защо

проф. д-р Н. Владов, доц. д-р В. Михайлов, д-р Ц. Тричков, д-р Д. Вълчева

10:55 – 11:15

Лимфни дисекции при резектабилен стомашен карцином – кога, какво, как, защо

проф. д-р Д. Костов 

11:20 – 11:40

Минимално-инвазивна и робот-асистирана хирургия при резектабилен стомашен карцином – кога, какво, как, защо

доц. д-р Н. Белев

11:45 – 12:05

Картиране на сентинелни лимфни възли при стомашен карцином – кога, какво, как, защо

проф. д-р С. Сергиева, доц. д-р Е. Такоров

12:10 – 12:30

Циторедуктивна хирургия, комбинирана с хипертермична интраперитонеална химиотерапия (HIPEC), при стомашен карцином – кога, какво, как, защо

проф. д-р А. Юлиянов

12:35 – 14:00

Обяд

14:00 – 15:10

Сателитен симпозиум MSD

15:15 – 16:15

Сателитен симпозиум BMS

16:15 – 16:45

Кафе пауза

16:45 – 18:50

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Системни, лъчетерапевтични и палиативни стратегии при стомашен карцином

16:45 – 17:05

Периоперативна системна терапия при стомашен карцином – кога, какво, как, защо

доц. д-р А. Консулова, д-р М. Колева

17:10 – 17:30

Прогрес на пред- и следоперативно лъчелечение при стомашен карцином – кога, какво, как, защо

проф. д-р Т. Хаджиева, д-р К. Йорданов, д-р Х. Ивановска 

17:36 – 17:55

Антиангиогенни и имуноонкологични агенти при метастатичен стомашен карцином – кога, какво, как, защо

д-р Р. Мангалджиев 

18:00 – 18:20

Серумни туморни маркери при стомашен карцином – кога, какво, как, защо

д-р В. Колева 

18:25 – 18:45

Контрол на анемия при стомашен карцином – кога, какво, как, защо

проф. д-р М. Генова, проф. Г. Балаценко

20:00

Вечеря

08:00 – 11:00

ПЛЕНАРНА/ДИСКУСИОННА СЕСИЯ

Социална организация на онкологични грижи
Модератор: д-р Ж. Коева-Балабанова (СОНМ) 

11:00 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 13:30

Сателитен симпозиум Novartis

11:00 – 11:30

Обяд

11:30 – 13:30

Сателитен симпозиум Janssen

15:30 – 18:30

ПЛЕНАРНА/ДИСКУСИОННА СЕСИЯ

Технологични иновации за онкологични грижи
Модератор: М. Стойчева (СОНМ) 

18:30 – 18:45

Официално закриване

20:00

Гала вечеря