Tecentriq + nab-paclitaxel – нова възможност за първа линия лечение при локално авансирал или метастазирал тройно-негативен рак на гърда, експресиращ PD-L1

Автор: Желязко Арабаджиев

Лектор: Желязко Арабаджиев