Tecentriq + carboplatin + nab-paclitaxel: доказана ефикастност при първа линия лечение на неплоскоклетъчен недребноклетъчен белодробен карцином

Автор: Иван Тонев

Лектор: Иван Тонев