Медуларен тиреоиден карцином – особеностите на една особена болест

проф. д-р Р. Пандев