Интраоперативно лъчелечение при органосъхраняваща хирургия на гърда – ползи и рискове

проф. д-р Т. Хаджиева, доц. д-р Т. Седлоев, д-р З. Захариев