Терапевтични възможности при наивни и пациенти с предходна терапия за авансирал и метастатичен уротелен карцином

Автор: Желязко Арабаджиев

Лектор: Желязко Арабаджиев