Дългосрочна ефикасност и безопасност на Alectinib като първа линия на лечение на авансирал ALK+ недребноклетъчен белодробен карцином

Автор: Красимир Койнов

Лектор: Красимир Койнов