Носител на награда
МОРЕ 2018

д-р Ива Гаврилова, дм

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология – София

Родена: На 24 април 1981 г. в София.


През 2005 г. се дипломира в специалност Медицина на Медицински унивирситет – София. Специалист по обща хирургия. Специализира пластична и реконструктивна хирургия във Франция. През юли 2018 г. защитава дисертационен труд на тема: Редки злокачествени кожни болести: анализ и оценка на моделите на терапевтично поведение и критерии за експертен център в България.
Заедно с водещи онкодерматолози е учредител на Българската асоциация по дерматоонкология.