Носител на награда
МОРЕ 2017

доц. д-р Весела Иванова, дм

Университетска болница Александровска – София

Родена: На 7 октомври 1970 г. в Мездра.


През 1994 г. завършва с отличие Медицински университет – Плевен.
От 1996 г. работи като асистент в Катедра по обща и клинична патология към Медицински университет – Плевен, а от 1998 г. е зачислена за редовен докторант. През 2003 г. защитава дисертационен труд на тема: Имунохистохимично и компютърно-хистометрично проучване на пролиферативната активност на ендометриална хиперплазия и карцином и tamoxifen-асоциирана патология на маточната лигавица. От 2011 г. работи като асистент в Катедра по обща и клинична патология към Медицински университет – София, а от 2016 г. е доцент към нея.
Автор e на над 40 научни публикации и е изследовател в пет научни проекта. Член на Българско дружество по патология (БДП) и Европейска асоциация по патология (ESP).