Носител на награда
МОРЕ 2014

д-р Иглика михайлова

Родена: На 22 януари 1969 г. В Плевен.


През 1995 г. Завършва Медицински университет –
Плевен.
До 2001 г. Е лекар в Радиологично отделение на
Онкологичен център – Плевен, а от 2002 г. Работи в
Клиника по лъчелечение, СБАЛ по онкология – София.
Специализира лъчелечение в Безансон и Прага.
През 2013 г. Защитава дисертационен труд на тема:
Предоперативно лъчелечение при локално авансирал
ректален карцином – самостоятелно или едновременно с
химиотерапия.
Автор в осем научни монографии.
Член на Европейската асоциация по лъчелечение
(ESTRO).