Носител на награда
МОРЕ 2013

д-р Дора Маринова

СБАЛББ Св. София – София

Родена: На 21 юли 1983 г. в София.


През 2002 г. Завършва с отличие Девета френска езикова гимназия. 
Дипломира се в Медицински университет – София с награда Златен Хипократ през 2008 г. От 2009 г. е зачислена за редовен докторант по научна специалност Белодробни болести към СБАЛББ Св. София – София. През 2013 г. защитава дисертационна теза за научна степен доктор: Невроендокринни белодробни тумори – клинично, имунохистохимично и генетично проучване. Водещ изследовател на два проекта от конкурсите Млад изследовател 2010, 2011. Член е на Българско дружество по белодробни болести, Европейска респираторна асоциация (ERS), Европейска асоциация за карциномни проучвания (EACR) и Европейска асоциация по патология (ESP).