Носител на награда
МОРЕ 2021

доц. д-р Яна Бочева

Университетска болница Св. Марина – Варна

Родена: На 2 ноември 1976 г. в Ямбол.


Завършва езикова гимназия и през 2001 г. се дипломира по медицина в Медицински университет – Варна. Специалист по клинична лаборатория и здравен мениджмънт. От 2009 г. е ръководител на Централна клинична лаборатория в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, а от 2021 г. създава и ръководи катедра “Клинична лаборатория“ в Медицински университет – Варна. През 2015 г. защитава  дисертационен труд на тема: „Предиктивна стойност на някои туморни маркери при проследяване на онкоболни – верифициране с FDG PET/CT“. Публикува монографията „Серумни маркери при солидни тумори“ през 2016 г. Автор на над 60 пълнотекстови публикации. През периода 2012 – 2018 г. е експерт в бордовете на МОРЕ и е автор на раздели в шест национални клинични ръководства. Член на Управителния съвет на Българско дружество по клинична лаборатория и на Експертен съвет по клинична лаборатория към Министерство на здравеопазването. Национален представител на България в Международната федерация по клинична химия и лабораторна медицина (IFCC), член на Българско дружество по ендокринология и Международно дружество по тромбоза и хемостаза (ISTH).

DSC_0086