Уротелен карцином, 2020

Настоящото ръководство е консенсусното становище на Национален експертен борд МОРЕ 2020. Дело е на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на уротелен карцином от следните медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско урологично дружество, Българско онкологично научно дружество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по патология, Българско дружество по генетика на човека, Българско дружество по клинична лаборатория и Българска асоциация по психоонкология.

Нуждата от национално ръководство за поведение при уротелен карцином е обусловена от клиничната му актуалност за световната и българската онкология. В Европейски съюз (27 държави, ЕС-27) през 2020 г. при пациенти от мъжки пол карциномът на пикочeн мехур се класира на четвърто място по честота сред онкологичните диагнози, характеризирайки се със заболяемост 58.9/100000 (прогнозни данни, нов европейски стандарт за структура на популация). При жени в ЕС-27 карциномът на пикочeн мехур е на 10-о място по честота със заболяемост 13.4/100000. Показателите за смъртност са 18.8 и 4.2, съответно за мъжки и женски пол. В България заболяемостта (43.3/100000) и смъртността (17.8/100000) от карцином на пикочeн мехур при мъже са по-ниски от средните за ЕС-27. При жени показателите също са малко по-ниски от тези за ЕС-27: заболяемост 10.5 и смъртност 3.5.

Цел на ръководството е да представи съвременно системно разработено становище за подпомагане на здравните практики при уротелен карцином (пикочен мехур, горен уринарен тракт, първичен карцином на уретра и простатен уротелен карцином), адаптирана за специфичните клинични обстоятелства в България.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при уротелен карцином: уролози, лъчетерапевти, радиолози, нуклеарни медици, патолози, медицински генетици, медицински онколози, клинични лаборанти, клинични психолози, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.