Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията, 2015

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на психосоциалната подкрепа, палиативните грижи и рехабилитацията в онкологията от седем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българска асоциация по психоонкология, Българско онкологично сестринско дружество, Асоциация по физикална медицина и рехабилитация, Дружество на анестезиолозите в България, Българско дружество по хранене и диетика, Българска асоциация по палиативни грижи, Гилдия на лъчетерапевтите в България и Българско онкологично дружество.

Нуждата от национално ръководство за психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията е обусловена от клиничната актуалност на интегрирането на съвременните модели за палиативно поведение със стандартите за онкологични грижи. В контекста на глобално нарастване на онкологичната болестност и продължителност на живот около 16% от пациентите са показани за рехабилитационни мероприятия по време на антитуморно лечение; затова доставчиците на здравни грижи задължително формират специфично направление за цялостни грижи към пациентите и техните семейства. От друга страна, до 43% от индивидите с различни типове новооткрити или рецидивиращи злокачествени тумори демонстрират сигнификантна степен на психологичен дистрес.4 Обсъждането и прилагането на предварително планиране на психосоциални грижи се структурира като мултидисциплинарен и мултимодален процес с многофакторно съчетание от културелни, правни, религиозни, образователни и психологични аргументи.

Цел на ръководството е да представи съвременни алгоритми за онкологична психосоциална подкрепа и рехабилитация в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в България.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията: онкопсихолози, онкологични медицински сестри, физиотерапевти, рехабилитатори, медицински онколози, реаниматори, диетолози, общопрактикуващи лекари, фармацевти и социални работници.

Документът има препоръчителен характер и никое негово становище не е задължително.