Простатен карцином, 2019

Настоящото ръководство е втора, напълно обновена, версия на консенсусното становище на Национален експертен борд МОРЕ 2012. Дело е на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на простатен карцином от следните медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско урологично дружество, Българско онкологично научно дружество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по патология, Българско дружество по генетика на човека и Българско дружество по клинична лаборатория.

Нуждата от национално ръководство за поведение при простатен карцином е обусловена от клиничната му актуалност за световната и българската онкология. При пациенти от мъжки пол простатният карцином се класира на първо място, характеризирайки се с висока заболеваемост (в Европейски съюз – 158.5/100 000, в България – 136.4/100 000) и смъртност (в Европейски съюз – 37.5/100 000, в България – 40.1/100 000) според прогнозните данни за 2018 г., изчислени по нов европейски стандарт за възрастова структура на популацията.

Цел на ръководството е да представи съвременно системно разработено становище за подпомагане на здравните практики при простатен карцином, адаптирана за специфичните клинични обстоятелства в България.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при простатен карцином: уролози, лъчетерапевти, радиолози, нуклеарни медици, патолози, медицински генетици, медицински онколози, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.