Простатен карцином, 2012

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на простатен карцином (рак на простата) от следните медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско урологично дружество, Българско онкологично дружество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по патология и Българско дружество по генетика на човека.

Нуждата от национално ръководство за поведение при простатен карцином (рак на простата) е обусловена от клиничната му актуалност за световната и българската онкология. При пациенти от мъжки пол простатният карцином (рак на простата) се класира на първо място, характеризирайки се с висока заболеваемост (в Европейски съюз – 78.9/100 000, в България – 45.4/100 000) и смъртност (в Европейски съюз – 30.6/100 000, в България – 22.3/100 000).

Цел на ръководството е да представи съвременни алгоритми за клинично поведение при простатен карцином (рак на простата) в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в България.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при простатен карцином (рак на простата): уролози, лъчетерапевти, радиолози, нуклеарни медици, патолози, медицински генетици, медицински онколози, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.

Документът има препоръчителен характер и никое негово становище не е задължително.

Ръководството за клинично поведение при простатен карцином (рак на простата) е основано на доказателства и е структурирано в десет раздела. Всеки от тях е съставен от поне двама експерти, съдържа резюмиран литературен обзор върху съответния проблем и изцяло се позовава на медицина, основана на доказателства. В края на всеки раздел са дефинирани препоръки, описани с четири степени на препоръчителност (A, B, C и D) според Оксфордския център за медицина, основана на доказателства (CEBM), и към тях са добавени акценти за добра практика.