Простатен карцином, 2012

Тази книга е органична част от работата на Националния експертен борд за поведение при простатен карцином (рак на простата), МОРЕ 2012. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).

Съдържанието на Учебната книга включва двадесет статии върху диагностика, стадиране и лечение на пациенти с простатен карцином (рак на простата). Всички авторови текстове провеждат и налагат определен стил на онкологично мислене – медицина, основана на доказателства, с прецизно дефинирани степени на препоръчителност.

При първи прочит съдържанието на статиите може да се стори елитарно и академично, неприложимо в специфичните условия на българската онкология. Идеалният модел пред локалните възможности, експертното становище пред финансово-политическата конюктура – това е кредо на авторите в тази книга. Освен образователна, текстовете притежават и възпитателна функция – да вложат в социалното съзнание и в организацията на здравеопазване респект към лидерската роля на националните експерти по онкология.

Учебната книга на Третата национална конференция МОРЕ 2012 е работена и се публикува паралелно с Националното ръководство за клинично поведение при простатен карцином (рак на простата) и в известен смисъл обогатява неговото съдържание. И двата документа добавят към българската урологична онкология неща, които читателят може да приложи и провери в ежедневната клинична практика.