Предиктивни биомаркири в онкологията, 2017

Тази книга е част от работата на Националния експертен борд за предиктивни биомаркери в онкологията, МОРЕ 2017. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната ? цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).

Съдържанието на Учебната книга включва 18 статии върху най-съвременните предиктивни модели при солидни тумори и хематологични неоплазии. Всички авторови текстове провеждат и налагат определен стил на онкологично мислене – медицина, основана на доказателства, с дефинирани степени на препоръчителност. Идеалният модел пред локалните възможности, експертното становище пред финансово-политическата конюктура – това е кредо на авторите в тази книга. Освен образователна, текстовете притежават ивъзпитателна функция – да вложат в социалното съзнание и в организацията на здравеопазване респект към лидерската роля на националните експерти по онкология.

Учебната книга на Осмата национална конференция МОРЕ 2017 е работена и се публикува паралелно с Националното ръководство за предиктивни биомаркери в онкологията и в известен смисъл обогатява неговото съдържание. И двата документа добавят към българската клинична онкология неща, които читателят може да приложи и провери в ежедневната клинична практика.