Предиктивни биомаркери (хематологични неоплазии), 2017

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на онкологичните предиктивни биомаркери от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по патология, Българско дружество по генетика на човека, Българско медицинско сдружение по хематология, Българска асоциация по персонализирана медицина, Българско онкологично научно дружество, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българска асоциация по радиология, Гилдия на лъчетерапевтите в България и Българско дружество по клинична лаборатория.

Нуждата от национално ръководство за молекулярно тестване и клинична интерпретация на предиктивни биомаркери е обусловена от актуалността на фармакогеномиката, фармакопротеомиката и радиомиката като основи за терапевтични решения в прецизираната (персонализирана) медицина – медицинска онкология, онкохематология и онкологична радиология. Проблемът допълнително е свързан с регулацията, фондовете и реимбурсирането на молекулярната таргетна и цитотоксичната терапии и с критериите за техния избор и провеждане.

Цел на ръководството е да представи съвременни алгоритми за молекулярно диагностично тестване и клинично приложение на валидирани предиктивни биомаркери при лечение на малигнени солидни тумори и хематологични неоплазии според локализацията им при възрастни, включително и при тумори с агностични тъкан/място. Съдържанието включва биомаркери, които детерминират избор на определен лекарствен продукт или лечебна стратегия въз основа на доказателства за терапевтичните им резултати в условията на определена биологична констелация. Изборът на биомаркер за включване в съдържанието отразява моментната конюнктура в клиничната онкология с всякакви възможности за обновление и бъдещи промени. Всички термини са приведени в съответствие с номенклатурата на Осма редакция на Наръчника за стадиране на тумори на AJCC, 2017.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, свързани с различните терапевтични модалности при малигнени солидни тумори и хематологични неоплазии: патолози, молекулярни биолози, медицински генетици, медицински онколози, хематолози, нуклеарни медици, лъчетерапевти, клинични лаборанти, радиолози, фармацевти, общопрактикуващи лекари и медицински сестри.