Панкреасен дуктален аденокарцином, 2021

Настоящото ръководство е консенсусното становище на Национален експертен борд МОРЕ 2021

Нуждата от национално ръководство за поведение при ПДАК е обусловена от клиничната му актуалност за световната и българската онкология. В глобален мащаб карциномът представлява 2.5% от всички видове рак.1 В последното десетилетие се наблюдава нарастваща тенденция за заболяемост, особено във възрастовите групи 20-29 и > 80 години.1 За Европейски съюз е изчислено, че през 2020 г. новите случаи с карцином на панкреас са 3.5% от всички видове рак. Заболяемостта е 19.9 на 100 000 (Европейски стандарт за популация, 2013 г.), смъртността – 18.7 на 100 000. В България заболяемостта и смъртността са малко по-ниски – съответно 17.9 и 16.5 на 100 000.2

Цел на ръководството е да представи съвременно системно разработено становище за подпомагане на здравните практики при ПДАК, адаптирана за специфичните клинични обстоятелства в България. Документът не включва панкреасни невроендокринни тумори.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при ПДАК: гастроентеролози, коремни хирурзи, патолози, лъчетерапевти, радиолози, нуклеарни медици, медицински генетици, медицински онколози, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.