Овариален карцином, 2014

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на овариален карцином от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по акушерство и гинекология, Българско дружество по патология, Българско онкологично дружество, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по генетика на човека, Българско дружество по клинична лаборатория и Гилдия на лъчетерапевтите в България.

Нуждата от национално ръководство за поведение при овариален карцином (включително карцином на Фалопиева тръба и първичен перитонеален карцином) е обусловена от клиничната му актуалност за световната и българската онкология. При пациенти от женски пол той се класира на пето място, характеризирайки се с висока годишна заболеваемост (в Европа – 65 538 новозаболели за година, 13.1/100 000) и смъртност (в Европа – 42 704 починали за година, 7.6/100 000). В България заболяемостта и смъртността от овариален карцином са по-високи от средните за Европа – съответно 17.9/100 000 и 8.0/100 000.

Цел на ръководството е да представи съвременни алгоритми за клинично поведение при овариален карцином и някои редки неепителни малигнени овариални тумори в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в България.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при овариален карцином, карцином на Фалопиева тръба и първичен перитонеален карцином: акушер-гинеколози, патолози, радиолози, нуклеарни медици, медицински генетици, медицински онколози, лъчетерапевти, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.

Документът има препоръчителен характер и никое негово становище не е задължително.