Овариален карцином, 2014

Тази книга е част от работата на Националния експертен борд за поведение при овариален карцином, карцином на Фалопиева тръба и първичен перитонеален карцином, МОРЕ 2014. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).

Съдържанието на Учебната книга включва двайсет и шест статии върху патогенеза, молекулярно типизиране, скрининг, диагностика и лечение на пациенти с овариални тумори. Всички авторови текстове провеждат и налагат определен стил на онкологично мислене – медицина, основана на доказателства, с прецизно дефинирани степени на препоръчителност. Идеалният модел пред локалните възможности, експертното становище пред финансово-политическата конюктура – това е кредо на авторите в тази книга. Освен образователна, текстовете притежават и възпитателна функция – да вложат в социалното съзнание и в организацията на здравеопазване респект към лидерската роля на националните експерти по онкология.

Учебната книга на Петата национална конференция МОРЕ 2014 е работена и се публикува паралелно с Националното ръководство за клинично поведение при овариален карцином и в известен смисъл обогатява неговото съдържание. И двата документа добавят към българската клинична онкология неща, които читателят може да приложи и провери в ежедневната клинична практика.