Невроендокринни тумори, 2018

Настоящото ръководство е втора, изцяло обновена, версия на консенсусното становище на Национален експертен борд МОРЕ 2012. Дело е на мултидисциплинарен екип, включващ експерти по невроендокринни тумори (НЕТ-и) от няколко медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по гастроентерология, Българско хирургическо дружество, Българско онкологично дружество, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина и Българско дружество по патология. Документът е изработен в стил на ръководство за клинична практика, основано на доказателства (evidence-based clinical practice guidelines).

Нуждата от национално ръководство за поведение при торакални, тиреоидни и гастроентеропанкреасни НЕТ-и, включително феохромоцитоми/параганглиоми, е обусловена от изключителната им специфика и нарастващата им клинична актуалност за световната и българската онкология. През 2013 г. в Европейски съюз са диагностицирани 19587 случая с редки НЕТ-и. От тях 48.6% са гастроентеропанкреасни, 10.8% – белодробни, 6.6% – тиреоидни, 1.1% – феохромоцитом, 0.6% – параганглиом, а останалите са на кожа и други органи. Заболяемостта от НЕТ-и в България е по-ниска от средната за Европа – за гастроентеропанкреасни – съотв. 0.3 и 1.5 на 100 000, за белодробни – съотв. 0.1 и 0.3 на 100 000, за тиреоидни – съотв. 0.1 и 0.2 на 100 000, за феохромоцитом – съотв. 0.03 и 0.04 на 100 000 и по-висока за параганглиом – съотв. 0.04 и 0.02 на 100 000.2 Наблюдава се изразена тенденция за увеличаване на заболяемостта от НЕТ-и – от 3.0/100 000 към 5.2/100 000.

Цел на ръководството е да представи съвременни алгоритми за клинично поведение при торакални, тиреоидни и гастроентеропанкреасни НЕТ-и, включително и феохромоцитоми-параганглиоми, в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в България.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности, които се занимават с различни направления на поведение при НЕТ-и: пулмолози, гастроентеролози, ендокринолози, патолози, торакални, коремни и ендокринологични хирурзи, радиолози, нуклеарни медици, медицински онколози, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.