Невроендокринни тумори, 2012

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти по невроендокринни тумори (НЕТи) от няколко медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по гастроентерология, Българско хирургическо дружество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българско онкологично дружество, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина и Българско дружество по патология. От друга страна, ръководството представя принципите и практиките на двата новосъздадени национални НЕТ-центрове: УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ – София и УМБАЛ Света Марина – Варна. Документът е изработен в стил на ръководство за клинична практика, основано на доказателства (evidence-based clinical practice guidelines).

Нуждата от национално ръководство за поведение при торакални и гастроентеропанкреасни НЕТи е обусловена от изключителната им специфика и нарастващата им клинична актуалност за световната и българската онкология. Заболеваемостта от торакални НЕТи в Европейски съюз е 1.35/100 000 и съставя около 25% от всички случаи на НЕТи.1 При гастроентеропанкреасни НЕТи заболеваемостта в Европейски съюз отчита достоверно нарастване – от 3.0/100 000 към 5.2/100 000.2 За Република България липсват прецизни епидемиологични данни.

Цел на ръководството е да представи съвременните алгоритми за клинично поведение при торакални и гастроентеропанкреасни НЕТи в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в България.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности, които се занимават с различни направления на поведение при НЕТи: пулмолози, гастроентеролози, патолози, торакални и коремни хирурзи, радиолози, нуклеарни медици, лъчетерапевти, медицински онколози, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.

Документът има препоръчителен характер.