Меланом, 2015

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на кожен меланом от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дерматологично дружество, Българско дружество по патология, Българско онкологично дружество, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по генетика на човека, Българско дружество по клинична лаборатория и Гилдия на лъчетерапевтите в България.

Нуждата от национално ръководство за поведение при малигнен кожен меланом, базоцелуларен, плоскоклетъчен и Merkel-клетъчен кожен карцином е обусловена от клиничната му актуалност за световната и българската онкология, свързана с нарастване заболеваемостта и въвеждането на нови лекарствени средства. Малигненият кожен меланом представлява 3% от всички злокачествени болести в Европа. Всяка година се диагностицират над 100 000 нови случаи и умират над 22 000. Средните стойности на заболяемост и смъртност за Европа са съотв. 11.1/100 000 и 2.3/100 000, а в България – съотв. 4.5/100 000 и 1.8/100 000. Петгодишната преживяемост в Европа е 83.2%, варирайки от 74.3% в Източна Европа и 87.7% в Северна Европа до 49.6% в България.

Цел на ръководството е да представи съвременни алгоритми за клинично поведение при малигнен кожен меланом и немеланомни кожни тумори в есенциална форма, адаптирани за медицинската практика в България.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при злокачествени кожни тумори: дерматолози, патолози, радиолози, нуклеарни медици, медицински генетици, медицински онколози, лъчетерапевти, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.

Документът има препоръчителен характер и никое негово становище не е задължително.