Колоректален и анален карцином, 2016

Настоящото ръководство е актуализирана (втора) версия на консенсусното становище на Национален експертен борд МОРЕ 2011. Дело е на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на колоректален и анален карцином от следните медицински специалности и техните национални браншови организации: Българско дружество по гастроентерология, Българско хирургическо дружество, Българско онкологично научно дружество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по патология и Българско дружество по генетика на човека.

Нуждата от национално ръководство за поведение при колоректален и анален карцином и от периодичното му осъвременяване е обусловена от клиничната актуалност на тези солидни злокачествени тумори за европейската и българската онкология. По честота от всички видове карциноми колоректалният (включително и анален) се класира на второ място при жени и на трето място при мъже, обхващайки около 10% от всички видове тумори. Заболяемостта в Европейски съюз е сред най-високите в света – 59.0 на 100 000 мъже и 36.1 на 100 000 жени. Смъртността е 23.8 на 100 000 мъже и 14.2 на 100 000 жени. Петгодишната преживяемост на пациенти с дебелочревен карцином е 57.0%, а на тези с карцином на ректум (вкл. анален канал и анус) – 55.8%. В България заболяемостта е сходна със средната за Европейски съюз (58.7 на 100 000 мъже и 36.4 на 100 000 жени), но смъртността е по-висока (32.3 на 100 000 мъже и 18.2 на 100 000 жени), а петгодишната преживяемост е по-ниска – 45.2% при дебелочревен и 38.4% при на ректален карцином (вкл. анален канал и анус).

Цел на ръководството е да представи осъвременени алгоритми за клинично поведение при колоректален и анален карцином в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в България.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при колоректален и анален карцином: гастроентеролози, коремни и чернодробни хирурзи, лъчетерапевти, радиолози, нуклеарни медици, патолози, медицински генетици, медицински онколози, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.

Документът има препоръчителен характер и нито едно негово становище не е задължително.