Колоректален и анален карцином, 2011

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на колоректален (рак на дебелото и правото черво) и анален карцином (рак на ануса) от следните медицински специалности и техните национални браншови организации: Българско дружество по гастроентерология, Българско хирургическо дружество, Българско онкологично дружество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по патология и Българско дружество по генетика на човека. В методологичен, структурен и езиков аспект документът е изработен в стил на ръководство за клинична практика, основано на доказателства (evidence-based clinical practice guidelines).

Нуждата от национално ръководство за поведение при колоректален (рак на дебелото и правото черво) и анален карцином (рак на ануса) е обусловена от клиничната актуалност на тези солидни злокачествени тумори за европейската и българската онкология. По честота колоректалният карцином (рак на дебелото и правото черво) се класира на второ място от всички видове карциноми, характеризирайки се с висока заболеваемост (в Европейски съюз – 15-25/100 000, в България – 18.1/100 000) и смъртност (в Европейски съюз – 4-10/100 000, в България – 18.9/100 000).

Цел на ръководството е да представи съвременни алгоритми за клинично поведение при колоректален (рак на дебелото и правото черво) и анален карцином (рак на ануса) в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в България.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при колоректален (рак на дебелото и правото черво) и анален карцином (рак на ануса): гастроентеролози, коремни и чернодробни хирурзи, лъчетерапевти, радиолози, нуклеарни медици, патолози, медицински генетици, медицински онколози, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.

Документът има препоръчителен характер и нито едно негово становище не е задължително.

Ръководството за клинично поведение при колоректален (рак на дебелото и правото черво) и анален карцином (рак на ануса) е структурирано в десет раздела. Всеки от тях съдържа резюмиран литературен обзор върху съответния проблем, който е съставен от поне два експерта и изцяло се позовава на медицината, основана на доказателства. В края на всеки раздел са дефинирани препоръки, описани с четири степени на препоръчителност (A, B, C и D) според Шотландската система за междууниверситетски указания (SIGN), и към тях са добавени акценти за добра практика.