Колоректален и анален карцином, 2011

Тази книга е органична част от работата на Националния експертен борд за поведение при колоректален (рак на дебелото и правото черво) и анален карцином (рак на ануса), МОРЕ 2011. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art: Consise Review. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).

Съдържанието на Учебната книга включва двайсен и една статии върху диагностика, стадиране и лечение на пациенти с колоректален (рак на дебелото и правото черво) и анален карцином (рак на ануса). Всички авторови текстове провеждат и налагат определен стил на онкологично мислене – медицина, основана на доказателства, с прецизно дефинирани степени на препоръчителност.

За някои читатели съдържанието на статиите може да се стори твърде елитарно и академично, неприложимо в специфичните условия на българската онкология. Идеалният модел пред локалните възможности, експертното становище пред финансово-политическата конюктура – това е кредо на авторите в тази книга. Освен с образователна, текстовете са натоварени и с възпитателна функция – да вложат в социалното съзнание и в организацията на здравеопазване респект към лидерската роля на националните експерти по онкология.

Учебната книга на Втората национална конференция МОРЕ 2011 е работена и се публикува паралелно с Националното ръководство за клинично поведение при колоректален (рак на дебелото и правото черво) и анален карцином (рак на ануса) и в известен смисъл обогатява неговото съдържание. И двата документа добавят към българската гастроинтестинална онкология неща, които читателят може да приложи и провери в ежедневната клинична практика.