Гърда карцином, 2018

Настоящото ръководство е втора, напълно обновена, версия на консенсусното становище на Национален експертен борд МОРЕ 2013. Дело е на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на карцином на гърда от десет медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско хирургическо дружество, Българско онкологично дружество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по патология, Българско дружество по генетика на човека, Българско медицинско сдружение по хематология, Дружество на психолозите в България и Българска Асоциация по физикална медицина и рехабилитация.

Нуждата от национално ръководство за поведение при карцином на гърда и от периодичното му осъвременяване е обусловена от клиничната му актуалност за световната и българската онкология. При пациенти от женски пол той се класира на първо място, характеризирайки се с висока годишна заболеваемост (в Европейски съюз – 144.9/100 000, Eвропа – 128.8/100000, в България – 98.8/100 000) и смъртност (в Европейски съюз – 32.9/100 000, Европа – 32.7/100000, в България – 33.3/100 000).

Цел на ръководството е да представи съвременни алгоритми за клинично поведение при карцином на гърда в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в България.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при карцином на гърда: хирурзи, лъчетерапевти, радиолози, нуклеарни медици, патолози, медицински генетици, медицински онколози, хематолози, психолози, физикални медици, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.