Гърда карцином, 2013

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на карцином на гърда от девет медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско хирургическо дружество, Българско онкологично дружество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по патология, Българско дружество по генетика на човека, Дружество на психолозите в България и Българско научно дружество по физикална медицина, курортология и рехабилитация.

Нуждата от национално ръководство за поведение при карцином на гърда е обусловена от клиничната му актуалност за световната и българската онкология. При пациенти от женски пол той се класира на първо място, характеризирайки се с висока годишна заболеваемост (в Европейски съюз – 108.8/100 000, Eвропа – 94.2/100000, в България – 76.3/100 000) и смъртност (в Европейски съюз – 22.4/100 000, Европа – 23.1/100000, в България – 24.1/100 000).

Цел на ръководството е да представи съвременни алгоритми за клинично поведение при карцином на гърда в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в България. Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при карцином на гърда: хирурзи, лъчетерапевти, радиолози, нуклеарни медици, патолози, медицински генетици, медицински онколози, психолози, физикални медици, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.

Документът има препоръчителен характер и никое негово становище не е задължително.