Гърда карцином, 2013

Тази книга е органична част от работата на Националния експертен борд за поведение при карцином на гърда, МОРЕ 2013. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).

Съдържанието на Учебната книга включва деветнадесет статии върху скрининг, диаг- ностика, стадиране и лечение на пациенти с карцином на гърда. Всички авторски текстове провеждат и налагат определен стил на онкологично мислене – медицина, основана на до- казателства, с прецизно дефинирани степени на препоръчителност. Съдържанието на статиите може да изглежда елитарно и академично, неприложимо в специфичните условия на българската онкология. Идеалният модел пред локалните въз- можности, експертното становище пред финансово-политическата конюнктура – това е кредо на авторите в тази книга. Освен образователна, текстовете притежават и възпита- телна функция – да вложат в социалното съзнание и в организацията на здравеопазване респект към лидерската роля на националните експерти по онкология.

Учебната книга на Четвъртата национална конференция МОРЕ 2013 е работена и се публикува паралелно с Националното ръководство за клинично поведение при карцином на гърда и в известен смисъл обогатява неговото съдържание. И двата документа добавят към българската клинична онкология неща, които читателят може да приложи и провери в ежедневната клинична практика.