Гърда карцином/невроендокринни тумори, 2018

Тази книга е част от работата на два национални експертни борда – за поведение при карцином на гърда и поведение при невроендокринни тумори, МОРЕ 2018. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).

Съдържанието на Учебната книга включва 19 статии върху най-съвременните диагностични и терапевтични модели при карцином на гърде и невроендокринни тумори. Всички авторови текстове провеждат и налагат определен стил на онкологично мислене – медицина, основана на доказателства, с дефинирани степени на препоръчителност. Идеалният модел пред локалните възможности, експертното становище пред финансово-политическата конюктура – това е кредо на авторите в тази книга. Освен образователна, текстовете притежават и възпитателна функция – да вложат в социалното съзнание и в организацията на здравеопазване респект към лидерската роля на националните експерти по онкология.

Учебната книга на Деветата национална конференция МОРЕ 2018 е работена и се публикува паралелно с обновените версии на Националното ръководство за поведение при карцином на гърда и Националното ръководство за поведение при невроендокринни тумори и в известен смисъл обогатява тяхното съдържание. И трите документа добавят към българската клинична онкология неща, които читателят може да приложи и провери в ежедневната клинична практика.