Глава и шия епителни тумори, 2016

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на злокачествени солидни епителни тумори на глава и шия от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по оториноларингология, Сдружение на оралните и лицевочелюстните хирурзи в България, Българско дружество по патология, Българско онкологично научно дружество, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по генетика на човека и Гилдия на лъчетерапевтите в България.

Нуждата от национално ръководство за поведение при злокачествени епителни тумори на глава и шия е обусловена от клиничната им актуалност за световната и българската онкология. В Европа всяка година се диагностицират около 139 000 нови случаи, а степента на годишната заболяемост е 36/100 000 и 7/100 000 съотв. за мъжки и женски пол. Относителната степен на едногодишна и петгодишна преживяемост в Европа е съотв. 72% и 42%.1 Средните стойности на заболяемост и смъртност в България за 2013 г. са съотв. 22.2/100 000 и 11.5/100 000, а петгодишна релативна преживяемост (за 2000-2007 г.) е от 13.5% (за орофаринкс) до 53.6% (за устна кухина и устна).

Цел на ръководството е да представи съвременни алгоритми за клинично поведение при епителни тумори на глава и шия в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в България. Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при злокачествени солидни епителни тумори: оториноларинголози, орални и лицевочелюстни хирурзи, патолози, радиолози, нуклеарни медици, медицински генетици, медицински онколози, лъчетерапевти, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.