Глава и шия епителни тумори, 2016

Тази книга е част от работата на Националния експертен борд за поведение при малигнени епителни тумори на глава и шия, МОРЕ 2016. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната ? цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).

Съдържанието на Учебната книга включва 18 статии върху патогенеза, молекулярно типизиране, диагностика и лечение на пациенти с епителни тумори на глава и шия. Всички авторови текстове провеждат и налагат определен стил на онкологично мислене – медицина, основана на доказателства, с дефинирани степени на препоръчителност. Идеалният модел пред локалните възможности, експертното становище пред финансово-политическата конюктура – това е кредо на авторите в тази книга. Освен образователна, текстовете притежават и възпитателна функция – да вложат в социалното съзнание и в организацията на здравеопазване респект към лидерската роля на националните експерти по онкология.

Учебната книга на Седмата национална конференция МОРЕ 2016 е работена и се публикува паралелно с Националното ръководство за клинично поведение при малигнени епителни тумори на глава и шия и в известен смисъл обогатява неговото съдържание. И двата документа добавят към българската клинична онкология неща, които читателят може да приложи и провери в ежедневната клинична практика.