Белодробен карцином, 2013

Настоящото ръководство е актуализирана (втора) версия на консенсусното становище на Национален експертен борд МОРЕ 2010. Дело е на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на белодробния карцином от осем медицински специалности и техните национални браншови организации: Българско дружество по белодробни болести, Българско хирургическо дружество, Българско онкологично дружество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по патология и Българско дружество по генетика на човека.

Нуждата от национално ръководство за поведение при белодробен карцином и от периодичното му осъвременяване е обусловена от клиничната актуалност на този злокачествен тумор при двата пола в европейската и българската онкология. В Европейски съюз се отчита висока годишна заболеваемост (до 80.0/100 000 при мъже и до 39.0/100 000 при жени) и смъртност (48.7/100 000 за двата пола) от недребноклетъчен белодробен карцином; показателите за дребноклетъчен белодробен карцином идентифицират заболеваемост 75.3/100 000 при мъже и 18.3/100 000 при жени, а смъртност – съответно 64.8/100 000 и 15.1/100 000 при двата пола. Данните за България от 2010 г. са общи за двете категории белодробен карцином (относителен дял на дребноклетъчен вариант – 14.5%): годишна заболеваемост – 86.1/100 000 при мъже и 16.2/100 000 при жени, а смъртност съответно 74.8/100 000 и 14.6/100 000.

Цел на ръководството е да представи съвременните препоръки и алгоритми за клинично поведение при белодробен карцином в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в България.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при белодробен карцином: пулмолози, гръдни хирурзи, лъчетерапевти, радиолози, нуклеарни медици, патолози, медицински генетици, медицински онколози, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.

Документът има препоръчителен характер и неговите становища не са задължителни.

Ръководството за клинично поведение при белодробен карцином е основано на доказателства и е структурирано в десет раздела. Всеки от тях е съставен най-малко от двама експерта, съдържа резюмиран литературен обзор върху съответния проблем и изцяло се позовава на медицина, основана на доказателства. В края на всеки раздел са дефинирани препоръки, описани с четири степени на препоръчителност (A, B, C и D) според Оксфордския център за медицина, основана на доказателства (CEBM) и към тях са добавени акценти за добра практика.