Белодробен карцином, 2010

Ръководството за белодробен карцином (рак на белия дроб) е резултат от усилията на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на белодробния карцином от следните медицински специалности и техните национални браншови организации: Българско дружество по белодробни болести, Българско онкологично дружество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по патология и Българско хирургическо дружество.

Нуждата от национално ръководство за поведение при белодробен карцином (рак на белия дроб) е обусловена от клиничната актуалност на този солиден злокачествен тумор за европейската и българската онкология: висока заболеваемост (54/100 000 в Европейски съюз и 49.8/100 000 в България ) и смъртност (49.6/100 000 в Европейски съюз и 44.8/100 000 в България).

Цел на ръководството е да представи съвременните препоръки и алгоритми за клинично поведение при белодробен карцином (рак на белия дроб) в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в България.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при белодробен карцином (рак на белия дроб): пулмолози, гръдни хирурзи, лъчетерапевти, радиолози, патолози, медицински генетици, медицински онколози, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.

Документът има препоръчителен характер и неговите становища не са задължителни.

Ръководството за клинично поведение при белодробен карцином (рак на белия дроб) е структурирано в десет раздела. Всеки от тях съдържа резюмиран литературен обзор върху съответния проблем, който е съставен от поне двама експерта и изцяло се позовава на медицината, основана на доказателства. В края на всеки раздел са дефинирани препоръки и акценти за добра практика. Препоръките са описани с четири степени на препоръчителност (A, B, C и D) според Шотландската система за междууниверситетски указания (SIGN).